สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา.
สำนักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ศาลากลางจังหวัดสงขลา ถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์ 074-311188,313620

 • วิสัยทัศน์ : "สังคมคนสงขลา มีคุณภาพบนพื้นฐานความรับผิดชอบร่วมกัน"
 • พันธกิจ :
  1.จัดสวัสดิการสังคมในจังหวัดสงขลาสู่กลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ
  2.พัฒนาคนและสังคมสงขลาให้มีคุณภาพ มีภูมิคุ้มกันและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
  3.เสริมสร้างทุกภาคส่วนในจังหวัดสงขลาให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการ
  4.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยืจังหวัดสงขลาสู่องค์กรสร้างสุข
 • ค่านิยมองค์กร : จิตมุ่งบริการ ประสานภาคี มีจริยธรรม นำการพัฒนาสังคม
 • นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี : นโยบายด้านรัฐสังคมและสิ่งแวดล้อม , นโยบายด้านรับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, นโยบายด้านองค์การ , นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน
พมจ.สงขลา
นายอำพล  ยุติธรรม
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา
เข้าสู่ระบบ


เอกสารคำขอต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งหอพัก ประกาศเมื่อ : 03/06/2558 : (ข่าวล่าสุด)
เอกสารคำขอใบอนุญาตให้ตั้งหอพัก ประกาศเมื่อ : 21 พฤศจิกายน 2557 :
แบบเสนอโครงการกองทุน ประกาศเมื่อ : 6 พฤศจิกายน 2556 :
คำขอเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ประกาศเมื่อ : 6 พฤศจิกายน 2556 :
คำขอเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน ประกาศเมื่อ : 6 พฤศจิกายน 2556 :
รายงานการประชุมครั้งที่ 7 ประกาศเมื่อ : 1 มิถุนายน 2555 :
รายงานการประชุมประชุม ๖ ประกาศเมื่อ : 3 เมษายน 2555 :
รายงานการประชุม ๕ (เพิ่มเติม) ประกาศเมื่อ : 2 มีนาคม 2555 :
โครงการเชิงพื้นที่ ปี 55 ประกาศเมื่อ : 24 กุมภาพันธ์ 2555 :
สรุปเงื่อนไขเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ประกาศเมื่อ : 15 กุมภาพันธ์ 2555 :
สรุปเงื่อนไขเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน ประกาศเมื่อ : 15 กุมภาพันธ์ 2555 :
แบบรายงานองค์กรสาธารณประโยชน์ ทุก 6 เดือน ประกาศเมื่อ : 15 กุมภาพันธ์ 2555 :
แบบฟอร์มลงทะเบียนคนไร้สัญชาติ ประกาศเมื่อ : 23 พฤศจิกายน 2554 :
แบบฟอร์มการขอรับอุปการะเด็ก ประกาศเมื่อ : 23 พฤศจิกายน 2554 :
แบบฟอร์มขอรับการสงเคราะห์คนพิการ ประกาศเมื่อ : 23 พฤศจิกายน 2554 :