Get Adobe Flash player

พมจ.สงขลา


นางสาวคอทรีหม๊ะ  หะยีอารุณ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดสงขลา

ประกาศบุคคลสูญหาย

นายราชิน  จินารักษ์ อายุ 26 ปี

ปฏิทินกิจกรรม

S M T W T F S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ตั้งแต่ 12 สิงหาคม 58  free hit counter code

You are here

พม. จังหวัดสงขลา » กองทุน » กองทุนคุ้มครองเด็ก

  กรอบทิศทางในการจัดสรรเงินกองทุนคุ้มครองเด็ก ได้จำลำดับความสำคัญ เพื่อให้มีการให้น้ำหนักกับงานที่ต้องส่งเสริมให้มีการดำเนินงานตามลำดับดังนี้ 

1.การพัฒนาระบบคุ้มครองเด็ก

-การจัดทำฐานข้อมูลเด็กกลุ่มต่างๆ

-การจัดทำแผนบูรณาการด้านการคุ้มครองเด็กร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในพื้นที่

-มีการพัฒนาระบบงาน เพื่อให้การช่วยเหลือเด็กที่ถูกลวงละเมิดทางเพศ ถูกทารุณกรรม ถูกนำไปแสวงหาประโยชน์ อย่างเป็นระบบ

-การพัฒนาทีมสหวิชาชีพและบุคลากรผู้ทำงานด้านเด็กให้มีความรู้ มีทักษะในการปฏิบัติงาน

-การส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการคุ้มครองเด็ก

-มีการเฝ้าระวังปัญหาเด็กในชุมชน

-การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานคุ้มครองเด็ก

2.การส่งเสริมศักยภาพองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นในการคุ้มครองเด็ก

-การทำกิจกรรมหรือโครงการที่มีการบรูณาการปฏิบัติงานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และเครือข่ายในพื้นที่

-การจัดตั้งกลไกต่างๆเพื่อการคุ้มครองเด็กและครอบครัว

-การส่งเสริมองค์กรด้านเด็กและครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้มีบทบาทดูแลเด็กและครอบครัวในชุมชน

-การทำกิจกรรม เพื่อตรวจตราสถานที่เสี่ยงสำหรับเด็ก

-การทำกิจกรรม เพื่อเปิดเวทีให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกถึงความคิดเห็นและสภาพปัญหา

-การจัดทำฐานข้อมูลเด็กกลุ่มต่างๆในชุมชน

3.การพัฒนาเด็กและเยาวชน

-ให้เด็กมีความผูกพันในครอบครัว ภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีทักษะอาชีพ และเคารพสิทธิผู้อื่น

-ให้เด็กมีสุขภาพ และพลานามัยแข็งแรง รู้จักป้องกันตัวเองจากโรค และสิ่งเสพติด

-มีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน

-รู้จักคิดอย่างมีเหตุผลและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

-รู้จักที่จะช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ

4.การป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน

-การแก้ไขเด็กและเยาวชนในพื้นที่

-การวางระบบการป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังปัญหาเด็กและเยาวชนในพื้นที่

-การส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนในพื้นที่

-การส่งเสริมให้ชุมชน สถานศึกษา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมกันแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนในพื้นที่

5.การส่งเสริมศักยภาพครอบครัวเพื่อการเลี้ยงดูบุตรอย่างเหมะสม

-มีการให้ความรู้แก่ บิดา มารดา ผู้ปกครองเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กแต่ละช่วงวัย การแก้ปัญหาพฤติกรรมของเด็กแต่ละช่วงวัย การเลี้ยงดูเด็กที่ต้องการ และการดูแลเด็กเป็นพิเศษ

-การให้ความรู้แก่ บิดามารดา หรือผู้ปกครอง ในเรื่องการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวเพื่อให้เกิดความผ่าสุขและความเป็นอยู่ที่เหมาะสม

-มีการจัดกิจกรรมให้เด็กและครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อกระชับความสัมพันธภาพหรือแก้ไขปัญหาและประเด็กต่างๆ

-มีการส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลไก หรือการบริการให้คำปรึกษาแก่ครอบครัวที่ประสบปัญหาในการเลี้ยงดูบุตร

-มีการพัฒนาศักยภาพครอบครัวให้รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัฒน์ที่ส่งผลให้เกิดปัญหาต่อเด็กและเยาวชน

-การส่งเสริมให้ครอบครัวมีกิจกรรมเกี่ยวข้องกับ โรงเรียน วัด และชุมชน เพื่อใช้กิจกรรมเป็นเครื่องอบรมขัดเกลาและพัฒนาเด็ก

6.การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองเด็ก

-มีการสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนัก เพื่อให้ประชาชนทั่วไป ผู้บริหาร สถานศึกษา ครู บุคลากรด้านสาธารณสุขและอื่นๆ รับทราบบทบาทตามที่กฎหมายกำหนดและมีส่วนร่วมเฝ้าระวังปัญหาเด็กในชุมชน

-มีการผลักดันสื่อประเภทต่างๆที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและสถานการณ์ ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองเด็ก เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างกระแสให้สังคม เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองเด็กในชุมชน