Get Adobe Flash player

พมจ.สงขลา


นางสาวคอทรีหม๊ะ  หะยีอารุณ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดสงขลา

ประกาศบุคคลสูญหาย

นายราชิน  จินารักษ์ อายุ 26 ปี

ปฏิทินกิจกรรม

S M T W T F S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ตั้งแต่ 12 สิงหาคม 58  free hit counter code

You are here

พม. จังหวัดสงขลา » เกี่ยวกับหน่วยงาน » วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)  : สังคมคนสงขลา มีคุณภาพบนพื้นฐานความรับผิดชอบร่วมกัน

พันธกิจ (Mission) :  
        ๑  จัดสวัสดิการสังคมในจังหวัดสงขลาสู่กลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึงเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ
        ๒  พัฒนาคนและสังคมสงขลาให้มีคุณภาพ มีภูมิคุ้มกันและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
        ๓  เสริมสร้างทุกภาคส่วนในจังหวัดสงขลาให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการ
        ๔  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลาสู่องค์กรสร้างสุข  

ค่านิยมองค์กร : จิตมุ่งบริการ ประสานภาคี มีจริยธรรม นำการพัฒนาสังคม