Get Adobe Flash player

พมจ.สงขลา


นางสาวคอทรีหม๊ะ  หะยีอารุณ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดสงขลา

ประกาศบุคคลสูญหาย

นายราชิน  จินารักษ์ อายุ 26 ปี

ปฏิทินกิจกรรม

S M T W T F S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ตั้งแต่ 12 สิงหาคม 58  free hit counter code

วันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น  นางสาวคอทรีหม๊ะ หะยีอารุณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนมีนาคม 2562 ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังใหม่) โดยมี นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา  หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ นายอำเภอ และภาคเอกชน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ร่วม 250 คน เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล กระทรวงต่าง ๆ และจังหวัดสงขลา ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เพื่อผู้บริหารจะได้รับทราบและพิจารณากำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยก่อนการประชุมฯ นางสาวคอทรีหม๊ะ หะยีอารุณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา ได้อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร และการมอบเกียรติบัตรข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ระดับจังหวัด) ประจำปี พ.ศ.2561 จำนวน 8 ราย มอบเกียรติบัตรให้สถานศึกษาและนักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านศาสนาอิสลามศึกษา จำนวน 14 ราย

Date: 
Friday, 29 March, 2019 - 15:45