เว็บไซด์หน่วยงานกระทรวงฯ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
สถานสงเคราะห์เด็ก ฯ
นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ
นิคมสร้างตนเองเทพา
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพ ฯ
สสว.12 สงขลา
สำนักงานการเคหะชุมชน ฯ
ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ
มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
กิจกรรมสำหรับผู้พิการ
ตลาดนัดคนพิการ
รถช่วยคนพิการ
ศูนย์ผลิตขาเทียม
จัดสรรลอตเตอรี่ใหม่
การฝึกอบรมผู้พิการ
รับสมัครอบรมวิชาชีพ
หน่วยเคลื่อนที่
ส่งเสริมอาชีพคนพิการ
บริการด้านอาชีพ

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
ลำดับที่

สำนักส่งเสริมและพิทักษ์คนพิการ

 ประวัติความเป็นมา

         การดำเนินงานของภาครัฐด้านคนพิการในระยะเริ่มแรกเน้นการให้บริการสวัสดิการสังคมด้านการสงเคราะห์แก่
คนพิการซึ่งรับผิดชอบดำเนินการโดยกองสวัสดิการสงเคราะห์กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย ต่อมา เนื่อง
จากได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องสิทธิและโอกาสของการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ องค์การภาครัฐ ภาคเอกชน
องค์กรด้านคนพิการและนักวิชาการจึงได้ร่วมกันผลักดันกฎหมายเกี่ยวกันคนพิการ จนกระทั่งรัฐบาลได้ ประกาศใช้
พระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.2534 ขึ้น
         เพื่อให้มีหน่วยงานภาครัฐที่จะขับเคลื่อนประสานงานดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการดังกล่าว มาตรา
12 แห่งพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 จึงกำหนดให้จัดตั้ง "สำนักงานคณะกรรมการฟื้น
ฟูสมรรถภาพคนพิการ" ขึ้นในกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย และต่อมาได้มีการปรับโครงสร้างการบริ
หารราชการเมื่อเดือน กันยายน 2536 จึงได้โอนไปสังกัดกรมประชาสงเคราะห์กระทรวแรงงานและสวัสดิการสังคม
มีหน้าที่ทั้งด้านวิชาการการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และงานบริการในด้านสวัสดิการสังคม
เช่น การสงเคราะห์คนพิการ การบริการในสถานสงเคราะห์ การให้ความช่วยเหลือเครื่องช่วยคนพิการ รวมทั้งการ
ฝึกอาชีพ เป็นต้น
         ต่อมา เมื่อ 3 ตุลาคม 2545 ได้มีการปฏิรูประบบราชการ โดยปรับปรุงโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรม ขึ้นใหม่
"สำนักงานคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ" ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักส่งเสริมและพิทักษ์คนพิการ (สทก.)"
สังกัดสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)
ศูนย์บริการผู้พิการแบบเบ็ดเสร็จ
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสงขลา
www.songkhla.m-society.go.th Email: songkhla@m-society.go.th
ศาลากลางจังหวัดสงขลา ถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 074-311188,313620